Nhảy đến nội dung
  • Các sản phẩm Các sản phẩm Các sản phẩm
  • Sự bền vững Sự bền vững Sự bền vững
  • Nghề nghiệp Nghề nghiệp Nghề nghiệp
  • Nhà đầu tư Nhà đầu tư Nhà đầu tư
  • Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES Giới thiệu về AES
  • My AES
    Choose your location
    VI
    Choose location

    AES Global

    AES Local

    Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
    Tìm kiếm
    Search AES

    Thư viện phương tiện

    Logo của chúng tôi

     

    AES logo Large

    PNG lớn

    AES logo small

    PNG nhỏ

    AES logo jpg

    JPG

    AES logo jpg

    Logo vector

    Lãnh đạo của chúng tôi

    Andres Gluski

    Andres Gluski

    Bernerd DeSantos

    Bernerd Da Santos

    Chris Shelton

    Chris Shelton

    Joel Abramson

    Joel Abramson

    Juan Ignacio Rubiolo

    Juan Ignacio Rubiolo

    Julian Nebreda Headshot

    Julian Nebreda

    Leo Moreno Headshot

    Leonardo Moreno

    Paul Freedman

    Paul Freedman

    Stephen Coughlin

    Steve Coughlin

    Tish Mendoza

    Tish Mendoza

    Video

    Video thương hiệu

    Back to top Các sản phẩm
  • Dịch vụ của chúng tôi
  • Hồ sơ của bạn
  • Sự bền vững
  • Tăng trưởng sạch & Đổi mới sáng tạo
  • Nhân viên của chúng tôi
  • Hợp tác phát triển cộng đồng
  • Nguồn lực bền vững
  • Nghề nghiệp
  • Người của chúng tôi
  • Tìm việc làm
  • Đối với báo chí
  • Thông cáo báo chí
  • Tin tức và sự kiện
  • Truyền thông
  • Bản trình bày và webcast
  • Nhà đầu tư
  • Tin tức và sự kiện
  • Báo cáo và hồ sơ
  • Thông tin chứng khoán
  • Tài nguyên của nhà đầu tư
  • Quản trị
  • Đối với các đối tác
  • Quan hệ đối tác
  • Chủ đất
  • Các nhà cung cấp
  • Về chúng tôi
  • Lịch sử của chúng tôi
  • Sự lãnh đạo của chúng tôi
  • Toàn cầu & từng vùng
  • Liên hệ với chúng tôi
  • Địa điểm văn phòng
  • Nội quy và Tuân thủ
  • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

    Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

    Jump back to top