Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Поверителност

  Overhead view of neighborhoods
  Поверителност

  Политика за поверителност за кандидатите за работа

  AES събира и обработва Вашите лични данни в съответствие с Общия регламент относно защитата на данните („GDPR“) на ЕС. В случай, че се намирате в ЕС или кандидатствате за работа в ЕС, за повече подробности вижте Политиката за поверителност по-долу, or click here to access the English version.

  Настоящата Политика за поверителност за кандидати за работа („Политика“) описва как Корпорация AES и нейните дъщерни дружества и филиали („AES“, „ние“ или „нас“) използват и обработват лични данни като част от процеса на набиране на персонал в AES. Настоящата Политика се отнася за всеки, който кандидатства за работа при нас, независимо дали е служител, изпълнител, консултант или директор (наричани общо „Кандидат за работа“ или „Вие“). Важно е да прочетете внимателно настоящата Политика, както и всяка друга сходна или допълнителна информация, която може да ви предоставяме периодично за начина, по който събираме и използваме вашите лични данни. 

  Какво означава „лични данни“?

  Лични данни означава всяка информация, свързана с лице, която може да го идентифицирана (пряко или косвено), по-специално чрез препратка към идентификатор (например име, национален идентификационен номер, номер на служител, имейл адрес, физически характеристики).

  Какъв тип лични данни обработваме за Вас?

  Настоящото известие за поверителност обхваща всички лични данни, които можем да съберем във връзка с процеса на набиране на персонал в AES. Това може да включва:

  • Информация, съдържаща се във Вашия формуляр за кандидатстване и/или автобиография, включително - но не само - Вашето име, обръщение, данни за контакт (телефонен номер, физически адрес, имейл адрес и потребителско име), снимка, работна биография, предишен трудов опит, образование, езикови и други умения;

  • Дата на раждане, номер на социално осигуряване, номер на социално застраховане, национален идентификационен номер;

  • Професионални и други свързани с работата лицензи, разрешителни и сертификати;

  • Награди и професионални членства;

  • Информация за проверка преди наемане на работа, включително справки и проверка на квалификацията; и избор на информация, включително кореспонденция, записки от интервюта, вътрешни бележки, резултатите от всякакви писмени или онлайн тестове за подбор;

  • Право на работни проверки и свързаните с тях документи

  Защо обработваме Вашите лични данни?

  Ние съхраняваме и използваме Вашите лични данни, за да можем:

  • Да обработим Вашата кандидатура за работа;

  • Да оценим Вашите професионална квалификация, обучение и опит;

  • Да проверим предоставената от Вас информация;

  • Да се свържем с Вас относно запитвания от ваша страна, заявки, кандидатури и / или да изпратим важни известия;

  • Да проверим и установим, че имате законното право да работите в страната, където се намира работната позиция, когато това е необходимо;

  • Да извършим цялостна проверка на криминално минало, и да извършим проверка на трудовата заетост, когато това е приложимо;

  • Да вземем информирани решения за набиране на персонал;

  • Да водим документация за нашия процес на набиране и решения; и

  • Да спазваме закона и договорните задължения.
  Какви са нашите правни основания за използване на Вашите лични данни?

  Ние разчитаме на едно или повече от следните правни основания, когато обработваме Вашите лични данни:


  • Вашите лични данни са ни необходими, за да предприемем съответните стъпки по Вашата кандидатура, за да сключим договор с Вас, тъй като кандидатствайки за работа при нас, Вие на практика искате да сключим договор с Вас.

  • Вашите лични данни са ни необходими, за да се съобразим със законово задължение, напр. задължението да избягваме дискриминация по време на процеса на набиране на персонал, или задължението да не наемаме на работа някого, който няма законното право да работи в държавата, в която се намира позицията.

  • Вашите лични данни са необходими за нашите законни интереси (или тези на трета страна) и Вашите интереси и основни права не отменят тези интереси. Например в наш законен интерес е да прегледаме и обсъдим Вашите лични данни, за да можем да изберем най-подходящия кандидат за позицията.

  Какъв вид специална категория лични данни обработваме за Вас?


  По време на процеса на набиране, AES може да обработва ограничени видове специална категория лични данни, включително медицинско и здравно състояние, расов или етнически произход, инвалидност, религиозни или философски убеждения, членство в профсъюзи и / или наказателни присъди (заедно наричани чувствителни лични данни). Може да се изисква изрично съгласие за събирането и използването на някои чувствителни лични данни. AES ще поиска това съгласие, както се изисква от приложимото законодателство. Изключения от изискванията за изрично съгласие могат да се прилагат, когато обработката на чувствителни лични данни е необходима на AES, за да изпълни задълженията си по трудово право и / или поради други разрешени причини като:

  • Коригиране на процеса на набиране в резултат на основно медицинско състояние или увреждане;

  • Оценка дали кандидатът за работа е годен да извършва работата;

  • Спазване на изискванията за здраве и безопасност; и

  • Мониторинг на равни възможности в обществен интерес.
  Как събираме лични данни?

  В допълнение към събирането на Вашите лични данни директно от Вас (включително писменото Ви заявление, чрез попълване на всякакви оценки и по време на интервюта), AES може да ги събира от други трети страни (т.е. специалист по подбор на персонала, бивши работодатели и държавни агенции) или чрез Вашето взаимодействие с Workday и други източници. Някои от личните данни, които съхраняваме и използваме за Вас, се генерират от вътрешни източници по време на процеса на набиране на персонал, като мнения за Вашата пригодност за позицията на лица, които ви интервюират.

  С кого споделяме Вашите лични данни?

  Вашите лични данни ще бъдат преглеждани от персонала на AES за човешки ресурси, служители по подбор на персонал и наемащи мениджъри. AES ще сподели личните Ви данни с други служители или агенти на AES, които имат бизнес нужда от достъп до такива лични данни и могат да включват персонал от техническото обслужване, мениджъри или техни назначени. AES ще споделя Вашите лични данни, когато е подходящо, с други компании от групата на AES. Това се прави, за да им се даде възможност да участват в процеса на набиране и да одобрят окончателни решения за набиране, когато това се изисква от нашите вътрешни политики. Считаме, че това е необходимо за сключване на договор и в наш законен интерес е да получим вътрешно одобрение на нашите решения за набиране на персонал и да спазим процедурите, приложими в рамките на нашата корпоративна група. AES може да предоставя личните Ви данни на други трети страни. По този начин AES ще предприеме стъпки, за да гарантира, че са налице подходящи защити, преди да споделим или разкрием лични данни с който и да е доставчик на услуги на трети страни. AES може да предоставя личните Ви данни на трети страни:

  • За да се предоставят услуги в подкрепа на процеса на набиране на персонал в AES, както и да се улеснят процесите след предлагане и определени стъпки, свързани с инициирането на трудовото правоотношение. Тези трети страни са упълномощени да използват Вашите лични данни само когато е необходимо за предоставяне на тези услуги.
  • Според изискванията на приложимото право, като например спазване на призовка или подобен правен процес.

  • За да защитим нашите права или собственост, да защитим Вашето здраве и безопасност или здравето и безопасността на другите.

  • За откриване и разследване на измами или незаконна дейност или за отговор на държавно искане.

  • За реагиране при спешни случаи.

  • Както се изисква за сливане, придобиване или продажба на всички или част от активите. В такъв случай компанията правоприемник ще придобие същите права и задължения, които AES е свързала с Вашата лична информация.

  Международно предаване на лични данни

  AES е глобална компания. AES може да прехвърля Вашите лични данни в Съединените щати, където се намира седалището ѝ, и други държави, в които оперира. Това ни позволява да ви предоставим достъп до възможности за работа по целия свят. Въвели сме подходящи мерки, за да гарантираме, че всички лични данни, прехвърлени извън Европа в рамките на групата на AES, биват третирани по начин, който е в съответствие с Общия регламент за защита на данните на ЕС. AES може също така да прехвърля вашите лични данни извън Европейското икономическо пространство в държави, в които оперират нейните трети страни-доставчици на услуги. AES няма да предава личната Ви информация на трета страна, освен ако третата страна се съгласи да осигури нивото на защита на поверителността в съответствие с приложимото законодателство.

  Как можете да поискате достъп, корекция и изтриване на личните Ви данни?


  Когато се изисква от приложимото законодателство, AES ще ви предостави разумен достъп до Вашите лични данни, които съхраняваме. В отговор на искане за достъп, AES може да изиска от Вас да ни предоставите достатъчно информация, за да потвърдим самоличността Ви, за да открием съответстваща информация, да идентифицираме Вашите мотиви, които са довели до или оправдават искането Ви, и да определим с кои AES компании сте взаимодействали , и естеството на исканата информация. Трябва да се уверите, че информацията, която предоставяте, е точна и актуална и да уведомите AES, в случай на промени, за да можем да сме сигурни, че личната Ви информация е надеждна за предназначението си. Ако вашите лични данни са неточни или непълни, можете, до степента, разрешена или изисквана от приложимото законодателство, да поискате вашите лични данни да бъдат коригирани. Можете също така да поискате изтриване на личните Ви данни. AES ще предприеме необходимите действия, за да коригира или изтрие Вашите лични данни, които са неточни или непълни, освен когато запазването на такива лични данни се изисква от приложимото законодателство, договорните задължения или политиките на AES. AES може да откаже Вашето искане за достъп, корекция или изтриване на Вашите лични данни при определени обстоятелства. Ако AES откаже Вашето искане за достъп, корекция или изтриване.Ние ще ви уведомим за причината за отказ.

  Колко дълго ще съхраняваме Вашите лични данни?

  AES съхранява личните данни на кандидатите за работа в съответствие с политиките и практиките на AES, приложимото законодателство и договорни задължения. Ако няма активност във връзка с личната информация, AES може да я премахне от своята база данни, предмет на задълженията на компанията за съхранение на данни, политиките, и всякакви други приложими правни или регулаторни задължения, или да я запази за съответния период, разрешен от местните закони, за да прецени дали Вашите умения са подходящи за други възможности. 

  Как защитаваме Вашите лични данни?


  AES работи с Workday, за да гарантира, че използва разумни и подходящи физически, технически и административни индустриални защити, за да предпази личните данни от загуба, злоупотреба, неразрешен достъп или разкриване, промяна и унищожаване. Въпреки нашите защити, не е възможно да гарантираме 100% сигурност при всички обстоятелства. AES потребителите на Workday са отговорни за опазването на сигурността на всяка парола, потребителско име, или друга форма на идентификация, необходима за получаването на достъп до защитени с парола или защитени зони на всички среди в Workday. Единствено Ваша отговорност е да проявите подходящо ниво на внимание, когато комуникирате с нас чрез Workday средата. Ако имате причини да вярвате, че Вашето взаимодействие с нас не е сигурно (например, имате усещането, че сигурността на даден акаунт, който имате е компрометирана), трябва незабавно да ни уведомите за проблема. За да защити Вас и Вашите лични данни, AES може да помоли Workday да прекрати вашия достъп до даден уеб сайт без предупреждение, в очакване на разследване, ако има подозрения за нарушаване на сигурността. Достъп до и използване на защитена с пароли и/или защитена зона на всеки AES сайт е ограничено само до оторизирани потребители. Неразрешеният достъп до тези зони е забранен и може да доведе до наказателно преследване.

  Промени в тази Декларация за поверителност

  Тази Декларация за поверителност за кандидатите за работа се прилага от 25 май 2018 г., когато влезе в сила Общият регламент на ЕС относно защитата на данните (ОРЗД). Ние можем да обновим тази Декларация по всяко време. Обновената версия ще бъде достъпна на този уеб сайт. 

  Обхват на Декларацията за поверителност

  Тази Декларация не представлява част от трудовите договори, предлагани на кандидатите за работа в AES. Ако Вашата кандидатура е одобрена, когато започнете да работите за нас, ние ще Ви снабдим с друга Декларация за поверителност, която обяснява как обработваме Вашите лични данни докато работите за нас. 

  Ако имате въпроси или съмнения относно практиките за поверителност и политиките за защита на данните на AES, моля, изпратете имейл до dataprotectionofficer@aes.com.

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top