Премини към основното съдържание
 • Продукти Продукти Продукти
 • Устойчивост Устойчивост Устойчивост
 • Кариера в AES Кариера в AES Кариера в AES
 • Инвеститори Инвеститори Инвеститори
 • Запознайте се с AES Запознайте се с AES Запознайте се с AES
 • My AES
  Choose your location
  BG
  Choose location

  AES Global

  AES Local

  Andes Argentina Brasil Bulgaria Chile Colombia Dominicana El Salvador Hawai‘i Indiana México Miami Valley Lighting Ohio Panama Puerto Rico Vietnam
  Търси
  Search AES

  Подзпълнители и доставчици

  man with glasses
  Подизпълнители и доставчици
  AES All Together Icon
  worker with manhole

  Глобален мащаб, локално въздействие

   

  AES е дълбоко потопен в местната култура и обичаи. Ние инвестираме в нашите общности по начин, който да има най-добрия смисъл за тях. Ние се учим, растем, разширяваме и споделяме опита, който имаме, за да пренасяме иновациите от един пазар на друг, променяйки бъдещето на енергията, заедно.

  Подзпълнители и доставчициНашите доставчици играят важна роля, като ни помагат да постигнем целите си за устойчивост. Насърчаването на приемливи условия на труд, отговорното за околната среда управление и етичното поведение са всички ключови части от нашия ангажимент. За да изпълним този ангажимент, трябва да гарантираме, че нашите доставчици съблюдават нашите ценности и работят с най-високите стандарти.


  Държим нашите доставчици и изпълнители да се придържат към същите високи етични стандарти, които имаме. Програмата на AES по етика и законосъобразност използва подход, основан на риска, който категоризира доставчиците въз основа на потенциалния риск от дейността. Профилът на риска на даден ангажимент определя необходимата надлежна проверка преди ангажимента и всички условия на ангажимента, като изисквания за сертифициране, признания, обучение и структура на ангажимента. Стремим се към непрекъснато усъвършенстване и подкрепяме нашите доставчици, ако са необходими подобрения в работата.

  Man with portfolio and hardhat reviewing a plant

  Изисквания за доставки на материали, услуги и оборудване

  Бизнесите на AES са много разнообразни със собствените си уникални портфейли, но всички ние се придържаме към едни и същи процеси на възлагане. Всички дейности по снабдяване се извършват в съответствие с нашите ценности и оперативни стандарти и в съответствие с местното и международното законодателство.


  Нашите насоки за доставки определят бизнес практиките на AES и очакванията в световен мащаб. Насърчаваме прозрачна и честна среда за участието на потенциалните доставчици в нашите тръжни процедури. Заедно с нашата програма за Етичност и законосъобразност, нашите насоки за безопасност и опазване на околната среда и нашите местни екипи, ние се стремим да гарантираме, че нашият процес включва устойчиви практики, които подкрепят нашата околна среда, нашите заинтересовани страни и общностите, които обслужваме.

  Програма за оценка на доставчика

  Оценяваме нови и съществуващи доставчици, използвайки разнообразен набор от инструменти в зависимост от сложността или критичността на дейността. Един от инструментите, които използваме, е STACE (Безопасност и устойчивост, Техническо обслужване, Регулиране, Разходи, Изпълнение), карта с резултати, която дава възможност на нашите служители да оценяват предложенията и резултатите на доставчика по справедлив и последователен начин.

  Процесът на предварителна квалификация на доставчика включва финансови и ESG (Екологични, Социални и Управленски критерии) фактори и спазване на законите. Съществуващите доставчици се оценяват и одитират за техните практики в областта на околната среда, безопасността и труда. Критериите за устойчивост, включени в процеса на оценка, са съобразени с конкретното местоположение на работата, материалите и/или предоставяните услуги. Те могат да включват показатели и резултати за околната среда и безопасността, ангажимент за спазване на всички приложими трудови разпоредби (като детски или принудителен труд, работно време и др.) и други критерии.

  Също така имаме процес за оценка на потенциалните въздействия на околната среда на изпълнителя, включително изпълнители, които транспортират и доставят на нашия обект нефт, гориво, амоняк, въглища или вторични продукти. Освен това всички изпълнители и доставчици, работещи на обект на или от името на AES, трябва да се придържат към нашите стандарти за безопасност и опазване на околната среда.

  Управление на риска на базата на доставки

  За да управляваме риска в нашата верига за доставки, установихме стандарти, които включват:

  • Планове за действие при извънредни ситуации. Разбираме, че веригата на доставки играе ключова роля за свеждане до минимум на престоя, свързан с пропадането на активите, тъй като неочакваните събития с голямо въздействие могат да имат значително отрицателно въздействие върху бизнеса. Приехме насоки за създаване на планове за извънредни ситуации и / или процедури за идентифициране и реагиране на инциденти и извънредни ситуации и поддържане на непрекъсната работа на критичните активи. Правилното планиране на критичните доставчици е включено като част от дейностите по анализ на разходите и също така идентифицираме алтернативни източници.
  • Връзка с инвентара и критичността. Включваме оценка на критичността за различните активи и части в инвентара, както и подходящи инструменти за планиране, за да осигурим наличност и презареждане според сроковете за изпълнение.
  • Управление на активи. Оценката на ефективността на доставчика позволява идентифицирането на проблемите, които трябва да бъдат разгледани чрез планове за коригиращи действия, както и най-добрите практики, които трябва да бъдат признати и удвоени.
  Two men in a windowed office talking; one is sitting on the desk on the phone.

  Показатели за изпълнение

  За да подобрим ефективността, поставихме годишни цели, съобразени с цялостната бизнес стратегия. Някои от ключовите показатели за ефективност (KPI) на дейностите по веригата на доставки включват:

  • Оптимизиране на инвентара - осигурява наличността на стоките, които са необходими, и намалява риска от изчерпване на запасите, като се фокусира върху дейности по планиране на търсенето. През предходните години превишихме целите си за намаляване на запасите.
  • Управление на разходите - Нашата цел е да управляваме по договори в нашата централизирана база данни поне 25% от нашите разходи с доставчиците, а не като самостоятелни покупки. От 2015 г. нашият процент на разходи по договори е достигнал тази цел.
  • Спестявания - Очакванията за спестявания се определят в дългосрочен план, като официалната цел се определя ежегодно по време на процеса на преглед на бюджета. През предходните години AES надвишава целите си за спестяване.
  Two workers at night with headlamps talking in front of a battery storage unit.

  Принципи на устойчивост

  Използвайки следните принципи, нашите специалисти по веригата за доставки стимулират устойчивостта и високите постижения в социалната отговорност в нашия бизнес:

  • Разнообразие и приобщаване: Ние се ангажираме с разнообразен набор от доставчици в много категории, за да отговорим на нашите бизнес нужди.
  • Околна среда: Действията и решенията за управление на веригата на доставки трябва да насърчават здравето, защитата, запазването и жизнеността на околната среда, в която действа организацията, включително вода, природни ресурси, флора, фауна и хората, които са пряко или косвено свързани с нашите операции.
  • Етика и бизнес ценности: Стандартите на нашата група за управление на веригата за доставки се основават на нашите политики и процедури за етика и съответствие, както и на нашия Кодекс на поведение.
  • Здраве и безопасност: Доставчиците трябва да действат за защита и намаляване на появата или риска от нараняване, опасност, повреда, грешка, злополука, вреда или загуба и да спазват нашите програми за здраве и безопасност.
  • Човешки права: Всички процедури и действия по веригата на доставки трябва да улесняват спазването от страна на нашия бизнес на местното трудово законодателство и да създават механизми, които ще насърчават спазването на правата на човека и други разпоредби.
  Green farmland from the air.
  Volunteer Icon

  Бъдещи доставчици

  people icon

  Настоящи доставчици

  Back to top Продукти
 • Нашите предложения
 • Твоят профил
 • устойчивостта
 • Подстраница за чист растеж и иновации
 • Нашите служители
 • Партньорство с общностите
 • Ресурси за устойчивост
 • Кариера в AES
 • Запознайте се с нашите служители
 • Търси Обяви
 • За пресата
 • Съобщения за пресата
 • Новини и събития
 • За медиите
 • Презентации и уеб предавания
 • Инвеститори
 • Новини и събития
 • Доклади и финансови документи
 • Информация за запасите
 • Ресурси за инвеститорите
 • Управление
 • За партньори
 • Партньорства
 • Собственици на земя
 • Доставчици
 • За нас
 • Нашата история
 • Нашето ръководство
 • Глобалнои локално
 • Контакти
 • Местоположения на офиси
 • Етика и законосъобразност
 • Copyright © 2009-2023 The AES Corporation. All rights reserved. Terms of Use | Privacy

  Reproduction in whole or in part in any form or medium without the express written permission of The AES Corporation is prohibited. AES and the AES logo are trademarks of The AES Corporation. 

  Jump back to top